Julia

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

การวินิจฉัย ตรวจร่างกายผู้ป่วยมีลักษณะเป็นหญิง เต้านมเจริญดี พบอัณฑะบริเวณสองข้างของขาหนีบ อวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิงโดยสมบูรณ์แต่ไม่มีขนหัวเหน่า ช่องคลอดเป็นถุงตัน ไม่มีปากมดลูก ไม่มีมดลูก ตรวจโครโมโซมเพศเป็น XY และ sex chropmatin unfavorable การรักษา ควรอธิบายให้เข้าใจถึงภาวะขาดระดูแบบปฐมภูมิ และไม่อาจมีบุตรได้ ที่สำคัญคือให้ความมั่นใจในความเป็นเพศหญิงของผู้ป่วย การทำ gonadectomy เพื่อป้องกันการกลายเป็นมะเร็ง ควรทำเมื่ออายุ ปี เพราะอุบัติการของมะเร็งจะพบมากเมื่อเลยวัยนี้ และยังต้องการเอสโตรเจนจากอัณฑะเพื่อเข้าสู่วัยสาวโดยสมบูรณ์ หลังจากตัดอัณฑะแล้วผู้ป่วยจะมีอาการ menopause ซึ่งต้องให้เอสโตรเจนทดแทน กลุ่มอาการนี้เป็นได้ตั้งแต่ ลักษณะอวัยวะเพศภายนอกกระเดียดไปทางเพศหญิงทั้งหมด (Lub’s syndrome)จนถึงอวัยวะเพศกระเดียดไปทางเพศชายทั้งหมด (Reifenstein’s syndrome) ขึ้นอยู่กับ androgen receptor ที่มีอยู่ คืออาจมีเต้านมโตเพียงเล็กน้อย มีขนรักแร้และขนหัว เหน่า อวัยวะเพศภายนอกมีคลิตอริสโต ช่องคลอดเป็นถุงตัน ในผู้ป่วยพวกนี้ให้ทำผ่าตัดทันทีที่ตรวจพบและวินิจฉัยได้แม้ว่าก่อนวัยรุ่นสาว เนื่องจากปล่อยไว้ผู้ป่วยมักจะมีลักษณะคล้ายชายมากขึ้น หลังจากตัดอัณฑะแล้วก็ให้เอสโตรเจนทดแทน เป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดแบบ autosomal recessive trait เนื่องจากขาดเอนไซม์ 5 alpha-reductase ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนเทสโตสเตอโรนไปเป็น dihydrotestosterone DHT เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศภายนอกเป็นแบบเพศชาย จึงยังผลให้อวัยวะเพศภายนอกเป็นแบบเพศหญิง ช่องคลอดเป็นถุงตัน ไม่มีมดลูก ไม่มีท่อนำไข่ แต่ genetic sex ไปที่ xxxmovie18 เป็น XY รวมทั้งมีอัณฑะทั้งสองข้าง

2.ลักษณะเด่น หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกหรื่อรุ่นต่อๆ ไปเสมอ three.ลักษณะด้อย หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีโอกาสปรากฎในรุ่นต่อไป เป็นยีนที่แฝงอยู่ และจะถูกข่มโดยยีนเด่น 4.ยีน หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมของคนเรามี23คู่และยีนมีอยู่ประมาณ 50,000 ยีน ยีนเหล่านี้กระจายอยู่ในโครโมโซมแต่ละคู่จะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะไปสู่ลูกได้ประมาณ 50,000 ลักษณะ แอลลีล คือ ยีนที่เป็นคู่เดียวกันเรียกว่าเป็น แอลลีลิกต่อกันหมายความว่าแอลลีลเหล่านั้นจะมีตำแหน่ง เดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กัน 6.โฮโมไซกัส ยีน หมายถึง ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน เช่น TT , ttเป็นต้น 7.เฮเทอโรไซกัส ยีน หมายถึง ยีนที่ต่างกันอยู่ด้วยกัน เช่น Tt เป็นต้น eight.จีโนไทป์ หมายถึง ลักษณะหรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโครโมโซม

จากที่กล่าวมาแล้วว่าในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและจะอยู่เป็นคู่ หรือที่เรียกกันว่าอยู่ในสภาพ ดิพลอยด์ ( Diploid ; 2n ) ดังแสดงในตาราง ชนิดสิ่งมีชีวิต 2.1โครโมโซมของคน 3.การเกิดลูกหญิงและลูกชาย ผู้ชายปกติมีโครโมโซม 44 + xy ผู้หญิงปกติมีโครโมโซม 44 + xx เซลสืบพันธุ์ : ( 22 + x ) , ( 22 + y ) X ( 22 + x ) , ( 22 + x )

9.ฟีโนไทป์ หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎออกมาเนื่องจากการแสดงออกของยีนและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ฟีโนไทป์ = จีโนไทป์ + สิ่งแวดล้อม 10.โฮโมโลกัส โครโมโซม หมายถึง โครโมโซมที่เป็นคู่กัน มีขนาดและรูปร่างภายนอกเหมือนกัน (แต่ยีนภายในอาจแตกต่างกัน) โยท่อนหนึ่งมาจากพ่อ อีกท่อนหนึ่งมาจากแม่

Genetic Disorder Crossword

อาจมีโครโมโซมเพศแบบ XXX โครโมโซม เป็นแบ forty four + XXX เรียกผู้ป่วยแบบนี้ว่า ซูเปอร์ฟีเมล มีลักษณะทั่วไปปกติ แต่สติปัญญาต่ำกว่าปกติ ถ้าไม่เป็นหมัน ลูกที่เกิดมาอาจมีความผิดปกติเช่นเดียวกับแม่ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครโมโซม Y เกินมาจากปกติ จึงเป็นแบบ XYY

การเจริญเปลี่ยนแปลงทางเพศปกติในเพศชาย รูปแสดงการเจริญเปลี่ยนแปลงทางเพศปกติในเพศชาย การเจริญเปลี่ยนแปลงทางเพศปกติในเพศหญิง รูปแสดงการเจริญเปลี่ยนแปลงทางเพศปกติในเพศหญิง การเจริญเปลี่ยนแปลงทางเพศผิดปกติ

โครโมโซมเพศ (Intercourse Chromosome) คือ อะไร (What Is Intercourse Chromosome ?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *